Công nghệ cây kê (Ấn Độ)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây lúa miến đường
  3. Công nghệ cây kê (Ấn Độ)
Công nghệ cây kê (Ấn Độ)
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.