Mùa vụ cây trồng

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây
  3. Cây phỉ (Thực vật học) (địa lí)
  4. Mùa vụ cây trồng
Mùa vụ cây trồng
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.