Virút gây bệnh trên địa lan

  1. TRANG CHỦ
  2. Côn trùng và bệnh hại (địa lí)
  3. Virút gây bệnh trên địa lan
Virút gây bệnh trên địa lan
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.