Tác động của nén chặt đất (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Tác động của nén chặt đất (địa lí)
Tác động của nén chặt đất (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 21-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.