Loại xương rồng dùng làm thực phẩm

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây xương rồng (địa lí)
  3. Loại xương rồng dùng làm thực phẩm
Loại xương rồng dùng làm thực phẩm
Chấp nhận thuật ngữ: 14-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.