Gãy xương ở động vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Cấp cứu y khoa
  3. Cấp cứu thú y (địa lí)
  4. Chấn thương thú y (địa lí)
  5. Gãy xương ở động vật
Gãy xương ở động vật
Chấp nhận thuật ngữ: 14-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.