Chất chuyển hóa nấm

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm thực vật
  3. Chất chuyển hóa thực vật (địa lí)
  4. Chất chuyển hóa nấm
Chất chuyển hóa nấm
Chấp nhận thuật ngữ: 14-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.