Chất thải chăn nuôi bò sữa

  1. TRANG CHỦ
  2. Chất thải nông nghiệp (địa lí)
  3. Chất thải chăn nuôi bò sữa
Chất thải chăn nuôi bò sữa
Chấp nhận thuật ngữ: 14-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.