Chế biến thức ăn

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ sinh học
  3. Kỹ thuật nông nghiệp
  4. Chế biến nông nghiệp (địa lí)
  5. Chế biến thức ăn
Chế biến thức ăn
Chấp nhận thuật ngữ: 14-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.