Cây trồng - Công nghệ sau thu hoạch

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ sinh học
  3. Kỹ thuật nông nghiệp
  4. Chế biến nông nghiệp (địa lí)
  5. Cây trồng - Công nghệ sau thu hoạch
Cây trồng - Công nghệ sau thu hoạch
Chấp nhận thuật ngữ: 14-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.