Sự tương tác tế bào

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ chế kiểm soát tế bào thực vật
  3. Sự tương tác tế bào
Sự tương tác tế bào
Chấp nhận thuật ngữ: 08-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.