Máy dò phóng xạ trong kiểm soát cỏ dại

  1. TRANG CHỦ
  2. Cỏ dại (địa lí)
  3. Máy dò phóng xạ trong kiểm soát cỏ dại
Máy dò phóng xạ trong kiểm soát cỏ dại
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.