Chuyển động trong trường đối xứng xuyên tâm

  1. TRANG CHỦ
  2. Chuyển động trong trường đối xứng xuyên tâm
Chuyển động trong trường đối xứng xuyên tâm
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.