Thực vật có hạt hóa thạch

  1. TRANG CHỦ
  2. Cổ sinh thái học
  3. Thực vật có hạt hóa thạch
Thực vật có hạt hóa thạch
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.