Một loài muỗi truyền bệnh giun chỉ

  1. TRANG CHỦ
  2. Con muỗi (địa lí)
  3. Một loài muỗi truyền bệnh giun chỉ
Một loài muỗi truyền bệnh giun chỉ
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.