Tự động hóa trong chế biến lâm sản

  1. TRANG CHỦ
  2. Tự động hóa trong chế biến lâm sản
Tự động hóa trong chế biến lâm sản
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.