Nguyên lý cắt gọt gỗ và vật liệu gỗ

  1. TRANG CHỦ
  2. Nguyên lý cắt gọt gỗ và vật liệu gỗ
Nguyên lý cắt gọt gỗ và vật liệu gỗ
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.