Sự biến đổi di truyền thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ sinh học thực vật (địa lí)
  3. Công nghệ di truyền thực vật (địa lí)
  4. Sự biến đổi di truyền thực vật
Sự biến đổi di truyền thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.