Nhà máy công nghiệp công nghệ sinh học

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ sinh học
  3. Nhà máy công nghiệp công nghệ sinh học
Nhà máy công nghiệp công nghệ sinh học
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.