Đa dụng hạt giống cây công nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghiệp hạt giống và kinh doanh
  3. Đa dụng hạt giống cây công nghiệp
Đa dụng hạt giống cây công nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.