Công nhân đồn điền Canhkina

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nhân đồn điền (địa lí)
  3. Công nhân đồn điền Canhkina
Công nhân đồn điền Canhkina
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.