Công nhân đồn điền cà phê

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nhân đồn điền (địa lí)
  3. Công nhân đồn điền cà phê
Công nhân đồn điền cà phê
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.