Công nhân đồn điền cao su

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nhân đồn điền (địa lí)
  3. Công nhân đồn điền cao su
Công nhân đồn điền cao su
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.