Mối quan hệ quần chúng (PR)

  1. TRANG CHỦ
  2. Mối quan hệ quần chúng (PR)
Mối quan hệ quần chúng (PR)
Chấp nhận thuật ngữ: 07-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.