Bố trí lại động vật hoang dã (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Động vật học, kinh tế (địa lí)
  3. Bảo tồn động vật hoang dã (địa lí)
  4. Bố trí lại động vật hoang dã (địa lí)
Bố trí lại động vật hoang dã (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.