Sức khoẻ cây rừng

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổn hại và thương tích
  3. Sinh lý học thực vật
  4. Sinh lý học
  5. Sức khỏe
  6. Sức khoẻ cây rừng
Sức khoẻ cây rừng
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.