Sức đề kháng thuốc diệt côn trùng

  1. TRANG CHỦ
  2. Hóa chất
  3. Hóa chất nông nghiệp (địa lí)
  4. Thuốc trừ sâu
  5. Sức đề kháng thuốc diệt ve
  6. Sức đề kháng thuốc diệt nấm
  7. Sức đề kháng thuốc diệt côn trùng
Sức đề kháng thuốc diệt côn trùng
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.