Hiện tượng đồng phân

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự xoay vòng phân tử
  3. Phân tích hình dạng ngoài
  4. Hiện tượng đồng phân
Hiện tượng đồng phân
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.