Xantin (Hóa học)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự thải ra nitơ
  3. Những chất thuộc aloxin niệu
  4. Urê (Hóa học)
  5. Xantin (Hóa học)
Xantin (Hóa học)
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.