AIDS (Bệnh)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự suy giảm miễn dịch do virus tạo ra (địa lí)
  3. AIDS (Bệnh)
AIDS (Bệnh)
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.