Bệnh thiếu hụt

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh tật
  3. Những rối loạn ăn uống (Ăn không ngon miệng)
  4. Bệnh thiếu hụt
Bệnh thiếu hụt
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.