Nuôi trồng ngọc trai

  1. TRANG CHỦ
  2. Động vật có vỏ
  3. Động vật thân mềm
  4. Động vật hai mảnh vỏ
  5. Vỏ hàu
  6. Nuôi trồng ngọc trai
Nuôi trồng ngọc trai
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.