Vỏ hàu

  1. TRANG CHỦ
  2. Động vật có vỏ
  3. Động vật thân mềm
  4. Động vật hai mảnh vỏ
  5. Vỏ hàu
Vỏ hàu
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.