Sự nhân giống đột biến thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Sự nhân giống thực vật (địa lí)
  5. Sự lai giống, thực vật
  6. Sự nhân giống đột biến thực vật
Sự nhân giống đột biến thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.