Sự cắt nguyên liệu gỗ

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự cắt nguyên liệu thực vật (địa lí)
  3. Sự cắt nguyên liệu gỗ
Sự cắt nguyên liệu gỗ
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.