Thực vật quý hiếm

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự bảo tồn thiên nhiên
  3. Sự bảo tồn rừng
  4. Sự bảo tồn tính đa dạng thực vật
  5. Thực vật quý hiếm
Thực vật quý hiếm
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.