Sự bảo tồn tính đa dạng thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự bảo tồn thiên nhiên
  3. Sự bảo tồn rừng
  4. Sự bảo tồn tính đa dạng thực vật
Sự bảo tồn tính đa dạng thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.