0-9ÁBCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYĐ
  1. TRANG CHỦ
  2. P: 458 thuật ngữ

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.