Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Tài chính'

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về lý luận cơ bản của pháp luật về giám sát tài chính, như đặc điểm, nội dung, xu hướng phát triển của pháp luật. Mô tả tài liệu: Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang đồng chủ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách thảo luận chi tiết về quản trị tiền mặt, là nguồn lực cạnh tranh của mọi doanh nghiệp. Phương pháp quản trị, hoạch định và phân tích dòng tiền mặt tổ chức; nhằm tạo mục tiêu tối hậu tạo vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp. Mô tả tài [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu ngành khoa học phi lí mới và những hiểu biết về trí não thằn lằn để đánh giá trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản, cách đầu tư và tự quản lý tài chính của cá nhân như thế nào? Mô tả tài liệu: Thị trường sơ cấp và [...]

Read Full Post »