Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'National security'

Tóm tắt: Nhận thức về an ninh bảo vệ quốc gia. Tác động của quá trình toàn cầu hoá. Quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập. Mô tả tài liệu: Hỏi đáp về bảo vệ an ninh quốc [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm ba phần, từ những vấn đề về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đến các vấn đề về xây dựng quân đội, đặc biệt là xây dựng quân đội về chính trị, các vấn đề về chiến tranh, nhất là vấn đề bản chất, tính chất, [...]

Read Full Post »

Công tác quốc phòng – an ninh

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng-an ninh đáp ứng yêu cầu đào tạo của sinh viên đại học hệ chính quy. Nội dung của tài liệu bao gồm ba chương: Công tác quốc phòng (trình bày và phòng chống chiến lược Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ,..); Xây dựng và bảo vệ lãnh [...]

Read Full Post »