Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Luật an ninh quốc gia'

Tóm tắt: Nhận thức về an ninh bảo vệ quốc gia. Tác động của quá trình toàn cầu hoá. Quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập. Mô tả tài liệu: Hỏi đáp về bảo vệ an ninh quốc [...]

Read Full Post »