Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Leadership'

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về những vấn đề lý luận và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; thực trạng về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; các quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về những vấn đề lý luận và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; thực trạng về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; các quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách cần thiết và hữu ích nhất cho những người làm quản lý bao gồm: Những kỹ năng quản lý cần thiết, phong cách lãnh đạo tự nhiên, cảm quan thông tin cao, tinh thần "Đứng mũi chịu sào", hành động tiên phong, quan sát bằng "3 con mắt”. Mô tả tài [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm 16 chương dạy về cách quản lý cùng những tinh hoa tuyệt diệu nhất về nghệ thuật lãnh đạo. Yêu cầu người lãnh đạo phải biết nhận ra và khơi dậy tiềm lực của cấp dưới, phát huy sở trường của mỗi người, biết bố trí hợp lý cho từnh nhân [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách “Học làm lãnh đạo” đã thể hiện nền móng của công việc lãnh đạo thực thụ. Nó cho bạn thấy cách nhìn vượt lên những điều hoang đường về công việc lãnh đạo, biến các thật bại thành bước đệm cho tư duy sáng tạo mới, và truyền đạt tầm nhìn [...]

Read Full Post »