Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'law and legislation'

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán năm 2010 và toàn văn các quy định về chào bán chứng khoán, công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng khoán, đăng ký, lưu trú, bù trừ và thanh toán chứng khoán… trong luật chứng [...]

Read Full Post »

Luật phá sản – Chính trị quốc gia

Tóm tắt: Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; Điều kiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu các vấn đề lý luận về chống bánphá giá và pháp luật về chống phá giá; pháp luật về chống bán phá giá của WTO, Hoa Kỳ và EU; Thực tiến chống bán phá giá của Việt Nam Mô tả tài liệu: Pháp luật về chống bán phá [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nhận thức về an ninh bảo vệ quốc gia. Tác động của quá trình toàn cầu hoá. Quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập. Mô tả tài liệu: Hỏi đáp về bảo vệ an ninh quốc [...]

Read Full Post »