Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Finance'

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về lý luận cơ bản của pháp luật về giám sát tài chính, như đặc điểm, nội dung, xu hướng phát triển của pháp luật. Mô tả tài liệu: Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang đồng chủ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trong quyển sách More Than You Know, Mauboussin đã chia sẻ những bí mật của mình trên đường trở thành một nhà đầu tư lão luyện, đồng thời cung cấp những công cụ vô giá để hiểu hơn những ý niệm về chọn lựa và rủi ro. Mauboussin đã phát triển những chiến lược [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu ngành khoa học phi lí mới và những hiểu biết về trí não thằn lằn để đánh giá trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản, cách đầu tư và tự quản lý tài chính của cá nhân như thế nào? Mô tả tài liệu: Thị trường sơ cấp và [...]

Read Full Post »