Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Đảng cộng sản'

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về những vấn đề lý luận và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; thực trạng về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; các quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trong lần tái bản này, nội dung cuốn sách được bổ sung, sửa chữa cập nhật các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung, trình tự phù hợp với chương trình môn học, đảm bảo tính hệ thống, cơ bản [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách này làm rõ những luận cứ khoa học về Đảng Cộng sản cầm quyền, về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ; và đưa ra được phương hướng, những giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và [...]

Read Full Post »