Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Quyển sách này là kết quả mà nhóm tác giả đã nghiên cứu được. Từ đó nhóm tác tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn; quan điểm, định hướng và giải pháp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam.

Mô tả: Sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam / Dương Đình Giám (chủ biên), Lê Quốc Bảo, Nguyễn Nghĩa…- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016.- 312 tr. : minh họa, 24 cm.- 9786049448928.- 382.509597 / Gi104

Số tìm sách trên kệ: 382.509597 / Gi104

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục thống kê thành phố Cần Thơ biên soạn và xuất bản hàng năm hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ

Mô tả:

Niên giám thống kê thành phố Cần thơ năm 2016 /  Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.- Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê, 2017. – 500tr., 26 cm

 

Tóm tắt: Nhóm tác giả của quyển sách này đã cung cấp cho độc giả biết được tình hình bò sữa hiện nay ở Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cung cấp cho độc giả một số kiến thức về bệnh sinh sản và bệnh chân móng của bò sữa ở Việt Nam.

Mô tả: Bệnh sinh sản và chân móng của bò sữa ở Việt Nam / Sử Thanh Long (chủ biên), Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2016.- 168 tr. : minh họa, 21 cm.- 9786046024316.- 636.2142 / L431

Số tìm sách trên kệ: 636.2142 / L431

                                                         Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

 

Tóm tắt: Nội dung quyển sách đã trình bày nội dung các văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Từ đó đã chúng ta học được một số bài học trong cách đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục đích muốn phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cũng như sẽ hoàn thiện tốt tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Mô tả: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Lê Mậu Lâm (biên soạn).- Hà Nội: Công Thương, 2017.- 259 tr., 19 cm.- 9786049312298.- 324.2597075 / Đ452

Số tìm sách trên kệ: 324.2597075 / Đ452

                                                                 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà Nước (BĐKH) thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ nhằm phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với BĐKH

Mô tả:

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ / Trương Thị Mỹ Nhân (chủ biên) ; Lê Thị Thục.- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016. – 396tr., 24 cm

« Xem các bài viết mới hơn - Xem các bài viết cũ hơn »