Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Cơ sở lý luận báo chí

  Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách chủ yếu cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về các khái niệm cơ bản của lý luận báo chí, đặc điểm báo chí, bản chất hoạt động báo chí, đối tượng, công chúng và cơ chế tác động của báo chí. Bên cạnh đó còn nói về các chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, về chủ thể hoạt động báo chí, vấn đề tự do báo chí,…

Mô tả:

Cơ sở lý luận báo chí/ Nguyễn Văn Dũng. – Hà Nội : Nxb Thông Tin và Truyền Thông, 2018. – 458 tr., 21 cm. – 9786048030346. – 070.4/D988

Tìm số sách trên kệ : 070.4/D988

Nơi lưu trữ : Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.