Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  Tóm tắt:

Giáo trình “ Kỹ thuật chế biến rau quả ” được biên soạn với 10 chương bao gồm các nội dung chủ yếu liên quan đến các kỹ thuật phổ biến và các ứng dụng trong chế biến rau quả. Mục đích chính của các nội dung được trình bày trong giáo trình là tập trung vào các kỹ thuật có ý nghĩa khoa học và quan trọng nhất được thực hiện trong lĩnh vực công nghệ chế biến rau quả nhằm làm giảm tổn thất sau thu hoạch của các sản phẩm nông nghiệp. Quyển sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho những người làm công tác trong lãnh vực Công nghệ chế biến rau quả.

 

Mô tả:

 

Giáo trình Kỹ thuật chế biến rau quả/ Nguyễn Minh Thủy (chủ biên). – TP. Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2017. – 282 tr., 24 cm. – 9786049199103. – 644.804/Th523

Tìm số sách trên kệ : 644.804/Th523

Nơi lưu trữ : Tầng 2 – TTHL

 

Comments are closed.