Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách trình bày các quy định mới về Luật Quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, cơ sở pháp lý hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc,..Nhằm giúp cho các doanh nghiệp và người nộp thuế cập nhật những quy định mới về chính sách thuế hiện hành.

Mô tả:           

Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về thuế năm 2019 và hướng dẫn quyết toán thuế dành cho doanh nghiệp/ Vũ Hoàng Uyên (Hệ thống). – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Lao Động, 2019. – 431 tr., 28 cm. – 97896049815515. – 343.59704/H250

Tìm số sách trên kệ: 343.59704/H250

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

 

Comments are closed.