Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách trình bày các quy định về mức thuế  suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với các cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhập, áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu mới một cách kịp thời để thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành.

Mô tả:

Biểu thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu 2019/ Đào Thị Hiền (Biên tập). – TP. Hồ Chí Minh : Nxb Tài Chính, 2018. – 1023 tr., 28 cm. – 9786047917402. – 336.26/B309

Tìm số sách trên kệ: 336.26/B309

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.